logo

Doświadczenie

Zespół INSE Analytics zdobywał doświadczenie w ramach prac badawczych z zakresu analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, w szczególności: rynku pracy, rynku edukacyjnego czy trendów gospodarczych. Opracowaliśmy ponad 90 raportów obejmujących prognozy (w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym), diagnozy oraz analizy statystyczne.

Przykłady najciekawszych projektów realizowanych przez INSE Analytics:

E-barometr - interaktywne narzędzie do oceny koniunktury gospodarczej województwa i analizowania bieżącej kondycji firmy

Czytaj więcej...

Badanie nastrojów gospodarczych prowadzone jest w celu uzyskania informacji dotyczących aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz kondycji gospodarczej regionu. Odpowiednio zagregowane i pogrupowane dane pochodzące z badań kwestionariuszowych dają poszczególnym podmiotom informację o tym, jak konkurencja postrzega kondycję ich sektora, jak również informacje o bieżącej i przewidywanej sytuacji dostawców oraz odbiorców. Informacje pochodzące z tego typu badań są ważnym uzupełnieniem "twardych danych statystycznych" i mogą stanowić zmienne wyprzedzające (ostrzegawcze) zmiany zagregowanych wskaźników aktywności gospodarczej.

Metodologia oraz interaktywne narzędzie e-barometr dostępne są na stronie projektu Zmiany, zmiany, zmiany - strategie zarządzania zmianą w województwie mazowieckim

 

Narzędzie informatyczne zapewniające przedsiębiorcom pomoc w wyborze optymalnej lokalizacji inwestycji w regionie łódzkim, z uwzględnieniem poszczególnych sektorów gospodarki

Czytaj więcej...

Narzędzie skierowane jest do przedsiębiorców, a głównym celem projektu było zainicjowanie tworzenia w województwie łódzkim klastrów, czyli przestrzennej koncentracji firm powiązanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same technologie, kwalifikacje oraz infrastrukturę. Trafność decyzji inwestycyjnej uzależniona jest m.in. od właściwej lokalizacji przedsięwzięcia, dlatego uwzględnienie szeregu czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości tworzenia klastrów ułatwia przedsiębiorcom dokonanie symulacji właściwej lokalizacji inwestycji. Umiejętnie podjęte decyzje inwestycyjne stanowią przy tym fundament działań stymulujących rozwój województwa.

Narzędzie powstałe w oparciu o metodologię opracowaną przez specjalistów INSE Analytics dostępne jest na stronie projektu SPARK - System Analityczno-Prognostyczny Rozwoju Klastrów

Mapa potencjału społeczno-ekonomicznego gmin województwa pomorskiego

Czytaj więcej...

W ramach raportu analitycznego zanalizowano i oceniono trendy w obszarze zmian poziomu potencjału społeczno-ekonomicznego jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w latach 1999-2008. Przeprowadzona analiza umożliwiła:

  • wskazanie czynników społecznych i ekonomicznych kształtujących potencjał jednostek samorządu terytorialnego,
  • określenie bieżącego poziomu potencjału oraz uwarunkowań jego rozwoju,
  • wskazanie trendów kluczowych dla obecnej i przyszłej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

W efekcie, dzięki wykorzystaniu autorskiej metodologii możliwa była delimitacja obszarów o szczególnie niskim bądź wybitnie wysokim poziomie rozwoju i sformułowanie wniosków wskazujących obszary priorytetowe w polityce rozwoju województwa pomorskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu Mapa potencjału społeczno-ekonomicznego gmin województwa pomorskiego

Krótko- i długookresowe prognozy opracowywane w ramach licznych projektów badawczych realizowanych przez INSE Analytics

Czytaj więcej...

Prognozy opracowywane są przez doświadczony zespół badawczy w oparciu o profesjonalne oprogramowanie statystyczne przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ekonometrycznych. Metodologia przygotowywania prognoz została opracowana przez specjalistów z zakresu ekonomii, posiadających duży dorobek naukowy oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w szczególności z zakresu rynku pracy, rynku edukacyjnego, procesów demograficznych oraz innych zagadnień społeczno-ekonomicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą raportów z prognoz i analiz opracowanych przez zespół INSE Analytics.