logo

Efektywność marketingu mix

Kluczem do przetrwania i uzyskania przewagi w silnie konkurencyjnym otoczeniu rynkowym jest efektywne prowadzenie działań marketingowych. Idea marketingu mix pozwala na uzyskanie dokładnego pomiaru efektywności tych działań oraz skuteczne zarządzanie budżetem marketingowym.
Identyfikacja kierunku i siły czynników wpływających na sprzedaż oraz wzajemnych relacji między nimi jest kluczowa z punktu widzenia efektywnego zarządzania budżetem marketingowym. Złożoność relacji między tymi czynnikami powoduje, że ich poznanie jest możliwe tylko przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych i statystycznych. Modelowanie ekonometryczne zapewnia holistyczne podejście do badania wpływu różnorodnych czynników, w tym aktywności poszczególnych elementów marketingu mix na wyniki sprzedaży.
Wykorzystując zaawansowane techniki analityczne oraz metody modelowania ekonometrycznego, możemy zidentyfikować mocne i słabe strony kampanii marketingowych, określić kluczowe problemy z ceną, promocją, reklamą i innymi czynnikami oraz zoptymalizować wydatki ponoszone na działania marketingowe, kładąc nacisk na maksymalizację zwrotu z nakładów inwestycyjnych (ROI).

INSE Analytics prowadzi analizę efektywności marketingu mix w podziale na następujące obszary: