logo

Ocena efektywności form promocji

Analiza efektywności form promocji stanowi cenne źródło informacji dotyczących wyboru optymalnych sposobów komunikacji firmy z rynkiem. Identyfikacja czynników mających znaczący wpływ na efektywność działań promocyjnych (m.in. kuponów rabatowych, upustów cenowych, akcji samplingowych, konkursów z nagrodami, banerów reklamowych i in.) stanowi ważny element planowania strategii marketingowych. Indywidualna ocena efektywności poszczególnych form promocji umożliwia dostosowanie odpowiednich działań dla danego produktu czy segmentu konsumentów, zapewniając optymalne wykorzystanie budżetów marketingowych z maksymalnym zwrotem kosztów (tzw. ROI – Return On Investment).

Przedstawiony poniżej fragment analizy wskazuje, że największy wpływ na wielkość sprzedaży obu produktów został osiągnięty po wprowadzeniu banerów reklamowych. Ta forma promocji cieszy się największą efektywnością, przez co w skuteczny sposób wpływa na wzrost sprzedaży.

Analiza efektywności form promocji opiera się na badaniu wyników podejmowanych działań promocyjnych, przy zastosowaniu zaawansowanych metod ilościowych. Badanie ma na celu m.in. określenie ich wpływu na wielkość sprzedaży oraz stopę zwrotu kosztów poniesionych na promocję (ROI), ustalenie optymalnej liczby akcji promocyjnych w ciągu roku czy oszacowanie wkładu promocji w całkowitą wartość danej marki. Analiza ta wykracza także poza badanie wyłącznie bezpośredniego wpływu form promocji na sprzedaż, umożliwia jednocześnie poznanie długoterminowych skutków danej strategii promocyjnej, w tym m.in. prognozowanej wartości wskaźnika kanibalizacji (kanibalizacja – wprowadzenie nowego produktu na rynek, który powoduje spadek sprzedaży poprzedniej wersji produktu tej samej marki) oraz wskaźnika rentowności promocji.

Z poniższego przykładu wynika, że event promocyjny produktu X przyniósł największy wzrost sprzedaży. 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Jak dana forma promocji wpływa na sprzedaż?

Jakie formy promocji są najbardziej efektywne dla poszczególnych segmentów rynku?

Jakie strategie promocyjne przynoszą największy zysk (ROI)??

Czy należy stosować inne formy promocji dla wzrostu sprzedaży, a inne dla zwiększenia zysku?

Kiedy najlepiej organizować imprezy promocyjne?

Jakie formy promocji są najefektywniejsze dla danej marki?

Które rynki najbardziej reagują na działania promocyjne?

Jak należy zróżnicować strategię promocyjną dla nowych i już istniejących produktów?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.