logo

Pricing i ocena elastyczności popytu

Zarządzanie ceną jest jednym z najważniejszych elementów marketingu mix. Cena stanowi dla większości konsumentów istotny czynnik wpływający na decyzje zakupowe, tym samym ustalony poziom cen jest czynnikiem generującym wielkość popytu. Wyznaczenie optymalnej ceny danego produktu powinno być poparte badaniem popytu rynkowego oraz analizą wrażliwości konsumenta na zmiany cen – mierzoną za pomocą wskaźnika elastyczności cenowej popytu. Analiza elastyczności cenowej popytu służy optymalizacji polityki cenowej firmy, mierząc jak popytu reaguje na zmiany cen na rynku, a tym samym pozwala na optymalne dopasowanie poziomu cen, uwzględniającej efekt w postaci zmian przychodów ze sprzedaży czy udziału w rynku. Ocena elastyczności cenowej popytu wykonywana jest przy użyciu narzędzi ekonometrycznych (opierając się na historycznych danych transakcyjnych), za pomocą których można określić ilościowy wpływ nie tylko ceny, ale także innych czynników na sprzedaż czy zysk firmy.

Poniżej zaprezentowano przykładową zależność wielkości sprzedaży od ceny danego produktu. Na pierwszy rzut oka trudno jednoznacznie ocenić relację miedzy omawianymi zmiennymi, gdyż wartości na linii trendu znacznie odbiegają od rzeczywistej wielkości sprzedaży.

Zaawansowana analiza ekonometryczna, polegająca na eliminacji czynników pozacenowych wpływających na wielkość sprzedaży (np. sezonowości, wpływu zmiany cen produktów komplementarnych i substytucyjnych czy efektów prowadzonych kampanii promocyjnych) pozwala na wyodrębnienie malejącej zależności między wielkością sprzedaży a ceną produktu.

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Na jakim poziomie ustalić cenę produktu?

Czy aktualne ceny maksymalizują zysk ze sprzedaży?

Jak zmiana ceny wpłynie na sprzedaż?

Jakie czynniki poza ceną mają istotny wpływ na wielkość sprzedaży?

Jaką strategię cenową przyjąć?

Jak ustalić optymalny poziom cen w relacji do wartości oferowanej dla klienta?

Czy niskie ceny zawsze gwarantują szybki wzrost sprzedaży?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.