logo

Prognozy wartości rynku

Prognozy wartości rynku są wynikiem dogłębnej analizy wpływu różnorodnych czynników (charakterystyk mikro- i makrootoczenia). Określenie ich wpływu na wartość rynku umożliwia identyfikację obecnego stopnia jego rozwoju oraz określenie potencjału rozwojowego. Możliwe jest także wyszczególnienie tych czynników, które wpłyną na kształtowanie wartości i potencjału rynku w przyszłości. Celem analizy jest określenie opłacalności oraz potencjalnego ryzyka związanego z ekspansją przedsiębiorstwa lub wprowadzeniem przez nie nowych produktów na dany rynek.  Określenie potencjału rynku oraz liczby potencjalnych nabywców pozwala odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące opłacalności inwestycji na danym terenie. Modelowanie wykorzystujące zaawansowane narzędzia analityczne i ekonometryczne może stanowić efektywne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych i kredytowych oraz decyzji o kierunkach dalszej ekspansji rynku. Przyjęcie odpowiednich założeń pozwala na obliczenie dokładnego wpływu poszczególnych czynników na prognozowaną zmienną.
 

Wyniki oszacowania wartości rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce wskazują, że produkty ubezpieczeń finansowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wyniki prognoz na lata 2012–2015 wskazują na dalszy wzrost wartości sprzedaży ubezpieczeń finansowych dla przedsiębiorstw, do ponad 3,7 mln zł. Coraz wyższy będzie także udział zagranicznych zakładów ubezpieczeń na badanym rynku. Wyniki prognoz potencjału wskazują, że przy zachowaniu tendencji rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń finansowych oraz tendencji na rynkach o wyższym współczynniku penetracji (relacja składki ubezpieczeniowej do PKB) rozbieżność pomiędzy efektywnością funkcjonowania tych rynków w odniesieniu do PKB powinna maleć. W perspektywie 2015 roku wartość potencjalna polskiego rynku ubezpieczeń powinna być wyższa od wartości rzeczywistej o niecałe 17%.

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Jakie jest potencjał rozwoju rynku lub branży?

Jakie czynniki mają decydujący wpływ na wartość sprzedaży na rynku?

Na jakim rynku warto zainwestować?

Jaki jest poziom konkurencji na rynku?

Czy zmiany na rynku przebiegają we właściwym tempie i kierunku?

Jakie inwestycje na rynku okażą się zyskowne?

Jak będzie kształtować się nasycenie popytu?

Jakie jest ryzyko podejmowanych decyzji inwestycyjnych lub kredytowych?  


Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.