logo

Rozłożenie geograficzne

W warunkach rosnącej konkurencji istnieje potrzeba nie tylko precyzyjnego określenia cech konsumenta, modelu jego zachowań, wpływających na uzyskiwane przez firmę wyniki sprzedaży, ale również zidentyfikowanie obszarów geograficznych stwarzających największy potencjał rozwoju działalności. Analizy rozłożenia geograficznego umożliwiają określenie zróżnicowania przestrzennego pod względem wielkości sprzedaży czy stopnia rozwoju i potencjału poszczególnych rynków i branż. Wyodrębnienie oraz szczegółowa analiza szeregu czynników determinujących zróżnicowanie przestrzenne wielkości i struktury sprzedaży, cen na rynku czy wartości rynku pozwala uzyskać odpowiedź na pytania „gdzie?” i „dlaczego?”, a tym samym gwarantuje zastosowanie właściwej strategii sprzedażowej czy marketingowej oraz podjęcie odpowiednich decyzji przez firmę.
Połączenie danych sprzedażowych oraz szczegółowych danych statystycznych stanowi cenne źródło informacji o potencjale i możliwej ekspansji terytorialnej firmy. W powiązaniu z wynikami przestrzennej analizy segmentacyjnej pozwalają na definiowanie obszarów geograficznych o największym potencjale rozwoju. Badania takie stają się kluczem do analizowania relacji przestrzennych, poszukiwania przyczyn zróżnicowania terytorialnego, planowania działań, wyboru optymalnej lokalizacji działalności itp.

Poniższa mapa prezentuje sprzedaż detaliczną żywności oraz napojów bezalkoholowych (w tys. zł) w 2010 roku. Na podstawie analizy przestrzennej można wyciągnąć wniosek, że największe zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty obserwuje się w woj. mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz małopolskim.

Istotne jest także uzyskanie danych o sieci dystrybucji konkurencji – w ten sposób można wykluczyć obszary, w których wprawdzie potencjalnych konsumentów jest wielu, ale są one dobrze spenetrowane przez konkurencję i rozpoczęcie w nich działalności będzie trudne.

W 2010 roku największą liczbą ludności przypadającą na jeden sklep charakteryzowały się: województwo lubelskie, podkarpackie i zachodniopomorskie.  Zdecydowanie najmniejsza liczba osób w relacji do liczby sklepów odnotowana została w województwie lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i mazowieckim. W porównaniu z rokiem wcześniejszym w większości regionów liczba osób przypadająca na jeden sklep wzrosła. Wyjątek stanowiły województwa: lubuskie, mazowieckie, opolskie.

Model typowego konsumenta charakteryzuje jego cechy demograficzne, społeczne, psychologiczne czy kulturowe. Znając je, można skierować działania reklamowe do właściwej grupy. Posiadając dane statystyczne o ludności przypisane do odpowiednich obszarów można wyselekcjonować grupę odpowiadającą modelowi i zobrazować jej rozmieszczenie na mapie. Najczęściej wyróżnić można regiony z dużą ilością potencjalnych klientów i  takie, w których osoby odpowiadające modelowi prawie nie mieszkają. Na tej podstawie można wyznaczyć obszary, w których warto zlokalizować nową placówkę lub takie, w których powinno się zintensyfikować działalność itd.

 

 

 

Znamy odpowiedzi na Twoje pytania:

Które placówki generują największą sprzedaż?

W których obszarach sprzedaż jest największa?

Gdzie jest największy potencjał rozwoju rynku?

Gdzie brakuje punktów sprzedaży?

Jakie czynniki decydują o atrakcyjności działalności na danym obszarze?

Jakie są przyczyny zróżnicowania terytorialnego sprzedaży?

Co uwzględnić przy wyborze optymalnej lokalizacji działalności w poszczególnych branżach?

Jaka jest koncentracja firm z danej branży na wyróżnionym obszarze?

W którym regionie dana branża rozwija się najbardziej dynamicznie?

Gdzie są największe perspektywy rozwoju danej działalności?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.