logo

Wielkość sprzedaży

Szybkie wykrycie pojawiających się trendów w sprzedaży jest kluczowe z punktu widzenia decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Mikroekonomiczna analiza procesu sprzedaży, polegająca na przedstawieniu wielkości oraz wartości sprzedaży jako poszczególnych przepływów uwzględniających np. typy produktów, zróżnicowanie klientów, zachowań konsumenckich, sprzedaży uwarunkowanej akcjami marketingowymi itp., pozwala na obliczenie dokładnego wpływu poszczególnych czynników wpływających na analizowaną zmienną, a tym samym na podjęcie działań w celu zoptymalizowania wielkości i struktury sprzedaży. Istotne znaczenie w celu zminimalizowania ryzyka podejmowanych decyzji w dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej, ma także prognozowanie wielkości sprzedaży. Modelowanie ekonometryczne, oparte na analizie szeregów czasowych, umożliwia identyfikację trendów rynkowych w zakresie zmian wielkości sprzedaży. Tym samym możliwa jest identyfikacja zachodzących prawidłowości oraz modelowanie wielkości sprzedaży, przyczyniając się do efektywnego planowania i podejmowania decyzji.

Z przykładowej analizy przeprowadzonej dla sprzedawcy akcesoriów komputerowych wynika, że największe przychody generuje sprzedaż laptopów – aż 41,07%. Mimo znacznej liczby sprzedawanych urządzeń dodatkowych, ta grupa produktów ma najmniejszy udział w łącznych przychodach firmy. Największym odbiorcą produktów oferowanych przez firmę są klienci instytucjonalni.

Z przedstawionego wykresu wynika, że sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych odznacza się sezonowością. Zdecydowanie największa dynamika obrotów tymi produktami przypada na grudzień. Wśród miesięcy wyróżniających się ponadprzeciętnymi obrotami w handlu żywnością wskazać można: czerwiec, lipiec i sierpień. W styczniu, lutym i wrześniu obroty w handlu detalicznym żywnością są (niezależnie od roku) niższe od przeciętnej dla 12 miesięcy.

 

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Jak optymalnie zaplanować produkcję i sprzedaż?

Jakie są perspektywy zmian wielkości sprzedaży?

Jakie czynniki wpływają na wielkość sprzedaży?

Która grupa produktów generuje największe przychody i zyski ze sprzedaży?

Jak zdywersyfikować ofertę w zależności od grupy odbiorców?

Jaki sposób sprzedaży jest najbardziej atrakcyjny z punktu widzenia przedsiębiorstwa?

Które segmenty klientów generują największe przychody ze sprzedaży?

Czy sezonowość wpływa na wielkość sprzedaży?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.