logo

Demografia i psychografia

Analiza populacji pod względem cech społeczno-demograficznych umożliwia identyfikację struktury poszczególnych grup docelowych na danym terenie. Uzyskanie informacji o obecnej oraz prognozowanej liczbie ludności w ramach poszczególnych grup pozwala na określenie przyszłych tendencji w zakresie kształtowania struktury ludności i tym samym – działań rynkowych. W wyniku opisu zachowań grupy osób, stylu życia czy wyznawanych wartości możliwa jest identyfikacja grup niszowych konsumentów o określonych preferencjach. Dokładne zbadanie nisz rynkowych pozwala na uzyskanie informacji o potencjalnych klientach i diagnozę cech społeczno-ekonomicznych istotnych z punktu widzenia oferowanych produktów lub usług.

W wyniku zmian demograficznych społeczeństwo jest coraz starsze, a generacja Silver Heads & Gold Heads (osoby w wieku 55-64 lata oraz 65 lat i starsze) stanowi coraz większą grupę konsumentów. Jaki udział w grupie potencjalnych odbiorców stanowić będą osoby w grupy wiekowej Best Ages? Czy zwiększy się liczba kobiet i mężczyzn na poszczególnych obszarach?


Wśród pokolenia Silver & Gold Heads we wszystkich badanych latach widoczna jest przewaga kobiet. Prognozuje się, że liczba osób w wieku 55 i więcej będzie systematycznie się zwiększać zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Szacuje się, że w 2015 roku 15,6% populacji mieszkańców Polski stanowić będą osoby z generacji Gold Heads (65 lat i więcej). Podobnie, jak w przypadku pokolenia Silver Heads, większość osób w wieku 65 i więcej to mieszkańcy miast (około 64%).

Odejście od standardowego modelu postrzegania rodziny powoduje, że coraz powszechniejsze jest występowanie grup niszowych. Zjawisko Double Income No Kids (DINKs) widoczne jest przede wszystkim w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Im większy ośrodek miejski tym bardziej rozpowszechniony jest model rodziny bezdzietnej DINKs. W 2010 r. aż 15% mieszkańców największych miast stanowili DINKs. Dla porównania na terenach wiejskich ich udział wyniósł zaledwie 7% ogółu mieszkańców.

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Jak kształtuje się struktura wiekowa grup docelowych na poszczególnych obszarach?

Jak zmieniają się preferencje ludności?

W jaki sposób wiek, płeć, miejsce zamieszkania wpływa na zwyczaje i zmianę zachowań społecznych ludności?

Jaki udział w grupie potencjalnych odbiorców stanowią osoby z poszczególnych grup wiekowych?

Jak kształtuje się udział danej grupy docelowej w łącznej liczbie ludności?

Jakie cechy społeczno-ekonomiczne charakteryzują wybraną grupę docelową?

Jaki jest potencjał grup niszowych na wybranych obszarach terytorialnych?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.