logo

Ocena popytu

Ocena wielkości popytu na wybrane produkty i usługi oraz prognozy jego kształtowania się w przyszłości stanowi ważny element podejmowania decyzji przez firmę. Popyt na wybrane produkty, czyli wynik decyzji zakupowych konsumentów zależy nie tylko od ceny produktów, ale także od szeregu innych czynników o charakterze demograficznym, ekonomicznym czy społecznym. Bazując na modelach ekonometrycznych można przeprowadzić analizy i prognozy popytu w zależności od zmieniających się czynników zewnętrznych. Ocena charakterystyk struktury dochodowej gospodarstw domowych (potencjalnych nabywców produktów lub usług) pozwala na analizę bieżącej oraz prognozowanej wielkości i struktury zgłaszanego popytu.

Z przedstawionego przykładu wynika, że w latach 2005–2010 przeciętne dochody do dyspozycji na osobę wzrosły o 38%, osiągając poziom ok. 1 100 zł. Zgodnie z prognozami wysokość dochodów w latach 2012–2015 wzrośnie o 18% (do 1 476 zł). Relacja wydatków na produkty i usługi konsumpcyjne do dochodów rozporządzalnych maleje wraz ze wzrostem dochodów. W ciągu najbliższych lat wydatki konsumpcyjne stanowić będą ok. 82% dochodów do dyspozycji.


Przyjmując założenie, że konsument ma ograniczone dochody oraz że istnieje związek dochodów ludności z poziomem i strukturą konsumpcji wyznaczony został udział wydatków na wyroby tytoniowe, który wzrasta wraz ze wzrostem wydatków na żywność i napoje. Prognozuje się, że w 2015 roku będzie to 69,8 zł, czyli 17,35% wszystkich wydatków na żywność i napoje.

Udział wydatków na wyroby tytoniowe – w łącznych wydatkach na żywność – cechuje się silnym zróżnicowaniem w zależności od typu gospodarstwa domowego. W gospodarstwach jednoosobowych odsetek środków przeznaczanych na wyroby tytoniowe jest niemal dwukrotnie wyższy niż w przypadku rodzin z dziećmi.

 

 

 

Znamy odpowiedzi na Twoje pytania:

Jak sezonowość wpływa na sprzedaż produktów?

Jak zoptymalizować produkcję, żeby zredukować straty oraz koszty magazynowania?

Jak sytuacja dochodowa gospodarstw domowych wpływa na wielkość zgłaszanego popytu?

Jakie są zwyczaje zakupowe potencjalnych odbiorców produktów lub usług?

Jak będzie kształtował się popyt na wybrane produkty na poszczególnych rynkach w zależności od czynników społecznych, demograficznych i gospodarczych?

Jak zaplanować produkcję / sprzedaż / komunikację w zależności od zmieniających się czynników zewnętrznych?

Jakie są zależności między popytem na wybrane produkty a dochodami i wydatkami konsumentów?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.