logo

Rozłożenie geograficzne

Szczegółowa analiza regionalna pozwala na przedstawienie w ujęciu przestrzennym wniosków płynących z analiz segmentacyjnych, a tym samym umożliwia określenie lokalizacji grup potencjalnych klientów oraz ich charakterystykę pod względem wybranych cech społeczno-ekonomicznych. W efekcie oprócz informacji dotyczących tego, jakie można wyodrębnić segmenty potencjalnych klientów, pozwala ona odpowiedzieć na dodatkowe pytania:

  • jakie jest zróżnicowanie regionalne poszczególnych segmentów rynku,
  • jaka jest wielkość segmentów rynku na szczeblu regionalnym.

Wiedza o przestrzennym rozkładzie poszczególnych segmentów pozwala na optymalizację działań marketingowych w ujęciu geograficznym i skierowanie ich do precyzyjnie określonych grup klientów. Uzyskanie tak dużej szczegółowości, niedostępnej w żadnym innym źródle, jest możliwe dzięki połączeniu niepublikowanych danych, badań indywidualnych takich jak badania budżetów gospodarstw domowych oraz badania aktywności ekonomicznej, przy zastosowaniu zaawansowanych modeli statystycznych i ekonometrycznych.

Analizy segmentacyjne dokonywane w dekompozycji przestrzennej umożliwiają stworzenie rankingu, klasyfikacji jednostek terytorialnych pod względem potencjału siły nabywczej czy liczebności poszczególnych grup konsumentów, umożliwiając przy tym optymalne targetowanie sprzedaży. Na mapie przedstawione zostały powiaty, w których zidentyfikowano najwięcej osób należących do segmentu tzw. Mainstream – Klasa Średnia. Do tej grupy społecznej zakwalifikowano przede wszystkich specjalistów różnych dziedzin, posiadający wyższe wykształcenie, charakteryzujący się pewnym stopniem zamożności (o średniomiesięcznym dochodzie pomiędzy 3000 a 4500 zł netto). Oznacza to, że działania marketingowe skierowane do „klasy średniej” skuteczne na jednym obszarze mogą się okazać całkiem nieskuteczne na innym, ponieważ ten segment klientów wykazuje istotne zróżnicowanie przestrzenne.

Analiza zróżnicowania regionalnego umożliwia także scharakteryzowanie jednostek przestrzennych (np. województw, powiatów) pod względem charakterystycznych grup potencjalnych klientów. Poszczególne regiony, miasta i tereny wiejskie różnią się pomiędzy sobą nie tylko liczbą mieszkańców, ale również dominującym profilem społecznym, zawodowym, demografią czy poziomem dochodu. Badanie pozwala na dokonanie m.in. analiz stanu posiadania, koszyka dokonywanych zakupów, siły nabywczej czy określenie profili społeczno-demograficznych charakteryzujących mieszkańców wybranych obszarów. 

 

 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Gdzie są zlokalizowani potencjalni klienci o określonych cechach?

Jaka jest skala rozproszenia klientów określonego segmentu w regionie?

Jaka jest atrakcyjność poszczególnych obszarów pod kątem lokalizacji określonych grup potencjalnych klientów?

Jak kształtuje się ranking regionów w danym segmencie rynku?

Jakie grupy potencjalnych klientów są zlokalizowane w danym regionie?

Jakimi cechami (źródła i poziom dochodu, wykonywany zawód, rodzaje wydatków) odznaczają się poszczególne grupy nabywców?

Jakie jest zróżnicowanie dochodów i wydatków gospodarstw domowych na danym terenie?

Jakie jest zróżnicowanie regionalne poszczególnych segmentów rynku?

Jaka jest wielkość segmentów na szczeblu regionalnym?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.