logo

Siła nabywcza

Analiza siły nabywczej pozwala na oszacowanie łącznej wielkości dochodów, jaką dysponują mieszkańcy danego regionu, a tym samym określenie ich zdolności do zakupu różnego rodzaju produktów i usług. Przy wyznaczaniu siły nabywczej uwzględnianych jest szereg czynników, które mają wpływ na oszacowanie potencjału nabywczego mieszkańców poszczególnych obszarów. Badanie pozwala na identyfikację obszarów zamieszkałych przez osoby dysponujące większymi możliwościami nabywczymi, dzięki czemu możliwe jest określenie potencjału sprzedażowego, zdywersyfikowanie prowadzonych akcji marketingowych, lepsze zarządzanie siecią dystrybucji, a co za tym idzie optymalizacja efektywności sprzedaży. Uzyskane wyniki zaawansowanych analiz statystycznych i ekonometrycznych pozwalają – na wysokim poziomie szczegółowości – na stworzenie mapy powiatów lub gmin pod względem siły nabywczej charakteryzującej określone segmenty konsumentów.
Analiza siły nabywczej umożliwia ponadto:

  • uzyskanie informacji o przestrzennym zróżnicowaniu zamożności konsumentów i dokonywanie analiz zróżnicowania potencjału rynku;
  • identyfikację obszarów atrakcyjnych dla koncentracji akcji sprzedażowych
  • poznanie specyfiki rynku, grupy konsumentów i ich możliwości; finansowych, a w dłuższej perspektywie uzyskanie lokalnej przewagi konkurencyjnej.

Analiza potencjału nabywczego grupy społecznej „złotych emerytów” wskazuje, że największymi możliwościami nabywczymi charakteryzują się osoby zamieszkałe w województwie śląskim i mazowieckim. Najwięcej „złotych emerytów” (zdefiniowanych jako osoby powyżej 60. roku życia, dla których emerytura stanowi główne źródło utrzymania i wynosi co najmniej 2000 zł netto miesięcznie), znajduje się natomiast w Warszawie (przeciętne dochody miesięczne na poziomie 3947 zł) i w Łodzi (przeciętne dochody miesięczne – 2669 zł). Największą siłą nabywczą dysponują „złoci emeryci” zamieszkujący Warszawę (ok. 114 mln zł miesięcznie). Na kolejnych pozycjach znalazły się następujące powiaty: Poznań, Łódź, Gdańsk, Katowice, Szczecin. Aż w 67 powiatach zidentyfikowany łączny potencjał nabywczy badanej grupy stanowił mniej niż 0,1% łącznej siły nabywczej „złotych emerytów” w kraju.
 

 


Znamy odpowiedź na Twoje pytania:


Gdzie znajdują się obszary zamieszkałe przez ludność o najwyższym potencjale nabywczym?

Gdzie znajdują się najbogatsi przedstawiciele danej grupy docelowej?

Jak zróżnicowany jest potencjał rynku?

Które miasto jest najbardziej atrakcyjne dla ekspansji działalności?

Czym charakteryzują się osoby o najwyższej sile nabywczej?

Możemy odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.
Skontaktuj się z nami.